เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

หลังจากประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติ “คลื่นยักษ์สึนามิ” ในปี 2547 ทำให้คนไทย จำนวนมากหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติอย่างเสียสละ จนมีคำกล่าวที่ว่า “เหตุการณ์สึนามิเป็นจุดเริ่มต้นขบวนการอาสาสมัครยุคใหม่ของสังคมไทย” จากนั้นในปี 2548 หลังจากที่องค์กรต่างๆ อาทิภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเคยเข้าไปให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย ได้กลับมาทบทวนการทำงานร่วมกัน ทำให้องค์กรต่างๆ มองเห็นศักยภาพของการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย ซึ่งจะเสริม พลังซึ่งกันและกันและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครอย่างยืนต่อไปในสังคมไทย เครือข่ายจิตอาสามีการดำเนินงานด้านการจัดการอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน สถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นสังคมไทย เป็น “สังคมแห่งจิตอาสา” ที่มีระบบการจัดการอาสาสมัครที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

บทบาทและภารกิจ

  1. การเป็นตัวกลาง เชื่อมประสานงานอาสาสมัคร
  2. การรณรงค์ เผยแพร่จิตอาสา
  3. การสร้างเครือข่ายและพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม/องค์กรอาสาสมัครต่างๆการบริหารจัดการอาสาสมัคร